หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
    
   

ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
    
   

ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสวัสดิการสังคมแก่ ผู้ด้อยโอกาส คนยากจน อย่างเหมาะสมและทั่วถึง

การพัฒนาการเรียนรู้ และการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์

การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีคุณธรรมนำความรู้ ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

การเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรม และมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมให้แก่ประชาชน
ทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นชุมชนเมืองและชุมชนน่าอยู่
 
    
   

แนวทางการบริหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แนวทางการส่งเสริมกลุ่มและกองทุนทางเศรษฐกิจ

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

แนวทางการส่งเสริมกลไกทางการค้าและการตลาด

การพัฒนาระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า

แนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
    
   

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
    
   

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อย

แนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 
    
   

แนวทางการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว การบริการและความปลอดภัย

แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว