กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
   
   
 
ตำบลหนองตางู ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่สร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตนเอง อยู่แบบกลุ่มเครือญาติอาชีพหลักๆ ทำเกษตรกรรม ปลูกข้าว ปลูกถั่ว วิถีดำรงชีวิตเรียบง่าย นับถือศาสนาพุทธ ในตำบลมีวัดที่เป็นศาสนสถานที่สำคัญอยู่ จำนวน 6 แห่งด้วยกัน ระบบสาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวกทั้งถนนในหมู่บ้านและ
ถนนสายหลัก
 
   
   
สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 6 แห่ง

วัดหนองตางู ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดจิกลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดคลองจินดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดโคกกว้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดหนองพลับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดเนินสะเดาหวาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
   
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองตางู
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100
 
   
   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลวงปู่พิมพา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิกลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนวัดคลองจินดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนบ้านโคกกว้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนวัดหนองตางู ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนวัดจิกลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 แห่ง
   
   
 

ป้อมตำรวจ / ตู้ยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง