กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
 
 
 


     
 
นว 0023.3/ว 08905 ประชาสัมพันธ์กฏหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.4/8893 ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....... [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.4/8909 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.4/8910 เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8972 การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี ๒๕๖2  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8965 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8973 การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อ ในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8966 การขอจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8968 แจ้งผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น ประจำปี 2562 รอบที่ 2  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8970 ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/8975 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.1/ว8961 การประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.1/ว8961 การประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว0023.3/ว9011 การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว8757 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว8755 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว8753 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว8759 ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2563  [ 18 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว8754 ประชาสัมพันธ์การรับเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 18 เม.ย. 2562 ]     
นว 0023.3/ว8763 แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 เม.ย. 2562 ]     
 
 
 
 
 
 
 
อบต.พนมเศษ ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายร [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.พนมเศษ ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางมะฝ่อ รดน้ำขอพร นายสมยศ เกิดนิยม [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าตะโก ขอเชิญประชาชนตำบลท่าตะโก สมัครเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสล.) [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.โกรกพระ ประกาศเทศบาลตำบลโกรกพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาถังเคมีดับ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.มาบแก ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก ตั้งแต่นานายใ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระโดน ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุก (นางนางลั่นทม-นานายสมบัติ) ม.10 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระโดน ประกาศผู้ชนะโครงการวางท่อระบายน้ำ (ประปา ม.6-ถนนสายลาดยาว) คสล.ม.6 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระโดน ประกาศผู้ชนะโครงการเรียงหินเขื่อนฯ ม.11 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำพยนต์ การรับมือกับอากาศร้อน โรคลมแดดหรือฮีทสโตรค [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายแยกเหมืองหนองคล่อ-ถ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองปลิง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๖ ตัว [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ผลการพิจารณาราคากลางงานจัดจ้างโครงกา [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว พิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายแยกเหมืองหนองคล่อ-ถึงที่นานายเจลย [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 522  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2560)    อ่าน 749  ตอบ 2  
 
 
  

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560