กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
 
 
 


     
 
นว 0023.2/ว6314 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคงานนิติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การพัฒนารายได้ การเงินการครัง การพัสดุ และข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 1 [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6315 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 18 [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว6336 การอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/6351 การแอบอ้างเรียกรับผลประโชยน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6249 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6352 ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี การศึกษา 2561  [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6354 การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ 18 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6198 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว06216 ซักซ้อมความเข้าใจการติดตั้งจุดบริการ Internet ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ต่างๆ [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/6046 โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/6041 การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6209 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/6039 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว06217 การเร่งรัดการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กทบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6234 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว06021 การแยกประเภททรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว6049 หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ [ 14 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/256 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/264 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มี.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/263 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 มี.ค. 2562 ]     
 
 
 
 
 
 
 
อบต.หนองปลิง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายละมูล ไปบ้านนายไข่ ฟักเงิน [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญั [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วม [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 1109 เรื่อง การอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางก [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 1108 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 1090 เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แบบสำรวจข้อมูลรถบรรทุกน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่สิงห์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองค [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาชายธง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการพัฒนาการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.เขาดิน ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังซ่าน ประกาศ กำหนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน สมัยสามัญประจำปี 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 10 รายการ [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
อยากรวยต้องเล่นสล็อตออนไลน์ที่นี่ (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0  
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 462  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2560)    อ่าน 698  ตอบ 2  
 
 
  

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560