กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
     

 
นว 0023.2/ว6314 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคงานนิติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การพัฒนารายได้ การเงินการครัง การพัสดุ และข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 1  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว6315 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 18  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว6336 การอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/6351 การแอบอ้างเรียกรับผลประโชยน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว6249 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.3/ว6352 ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี การศึกษา 2561  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1380