กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 


นายทศพล มั่นเขตกรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นายนรินทร์ มุรินทร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)


นางสาววัชรีย์ กองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวทัศนียา สอนอ่วม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ