กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายทศพล มั่นเขตกรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายนรินทร์ มุรินทร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)


นางสาววัชรีย์ กองแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวทัศนียา สอนอ่วม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ