กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวกัญญาณัฐ บุญวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวประเจียด แป้นพงษ์
ครู


นายสิทธิพงษ์ อภัยภักดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางเฉลิมรัตน์ คงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชยกร สังเงิน
พนักงานขับรถยนต์


นายพรภิรมย์ สิงห์โค
พนักงานขับรถยนต์


นายพันเลิศ ภูกันแก้ว
ภารโรง