กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสาวกัญญาณัฐ บุญวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด


จ.ส.อ.ศักดิ์ดา ศรีดาเดช
นักทรัพยากรบุคคล


นางวันวิสาข์ แท่นแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวบุญธรรม สุขเหม
นิติกร


นางสาวสุนันทา นิลสุพรรณ
นักพัฒนาชุมชน


นายพรพจน์ ชูชะรา
เจ้าพนักงานธุรการ


นายนรินทร์ สิงหะคเชนทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย