กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
 


นายชาญ แสงเงิน
ประธานสภา
 


นายชินกร เลอวงศ์รัตน์
รองประธานสภา


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
เลขานุการสภา
 
 


นายเสถียร วิริยะ
สมาชิกสภา อบต.หนองตางู


นายสมจิตร คำบุรมย์
สมาชิกสภา อบต.หนองตางู


นายอุทัย แจ้งชัยภูมิ
สมาชิกสภา อบต.หนองตางู


นายวิรัต สวัสดี
สมาชิกสภา อบต.หนองตางู


นายทักษิณ สีรวัตร
สมาชิกสภา อบต.หนองตางู


นายอาทิตย์ สีระวัตร
สมาชิกสภา อบต.หนองตางู