กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
 
 
 


     
 
นว 0023.2/ว1627 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร [ 22 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.4/ว1484 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.4/1529 การรายงานเหตุการณ์กระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/01643 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2561 [ 22 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว01720 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข่าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ [ 22 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 01508 ให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น 2 กรณี [ 21 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่องกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุน [ 21 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 1485 ประชาสัมพันธ์รับสมัคสตรีเพื่อเข้ารับการคัดสรรเป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 1485 ประชาสัมพันธ์รับสมัคสตรีเพื่อเข้ารับการคัดสรรเป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 01489 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ปรัจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/01574 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนิน [ 21 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว 01570 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว 1584 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 21 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.1/ว1550 ขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ [ 21 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว1558 การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 [ 21 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว1561 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักหลักประกัน [ 21 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว1590 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว1325 การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคัลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 17 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/53 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพราะกิจ ทน.นครสวรรค์ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 17 ม.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/53 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพราะกิจ ทน.นครสวรรค์ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 17 ม.ค. 2562 ]   
 
 
-แผนพัฒนาบุคลากร- [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
 
 
 
 
 
 
ทม.ชุมแสง [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยใหญ่ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทม.ชุมแสง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยใหญ่ รายงานงบการเงินกิจการประปรา อบต.ห้วยใหญ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การรายงานเหตุการณ์กระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2561 [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e- [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ฆะมัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังมหากร ประกาศผู้ชนะดารเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพา [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นากลาง ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ฉุกเฉิน [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.บรรพตพิสัย กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ด่านช้าง กิจกรรม \"ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม\" ณ ถนนสายบ้านทุ่งท่าเสา [ 24 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 392  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2560)    อ่าน 639  ตอบ 2  
 
 
  

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560