กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
 
 
 


     
 
นว 0023.3/ว 28630 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ Data set ในระดับพื้นทีึ่ [ 14 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28335 แบบรายงานการสั่งใช้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28425 แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/961 การแจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.กลางแดด สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบ [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/962 การแจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทน.นครนครสวรรค์ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น และรายการงบประมาณเบิกแทนกัน เ [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/ว28447 การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราขการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.พ.7 [ 0 , 543 ]   
นว 0023.3/28229 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์  [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/959 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว28237 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่ง [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28251 การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62  [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28256 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวีดีโอ [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28195 หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึกษา [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28253 ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28278 แบบรายงานปัญหายางพาราในหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว27671 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.4/ว948 แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว28192 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในร [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28214 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณ [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว28220 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายระยะเวลาจ่ายเงิน และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/28221 การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
 
 
-แผนพัฒนาบุคลากร- [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
 
 
 
 
 
 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวั [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วังม้า ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพา [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.พนมเศษ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.นากลาง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
อบต.มาบแก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำไวนิลอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นป [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4910 เรื่อง แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนั [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมเนื่องในโอกา [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.ไพศาลี ที่ นว 0023.16/ว 4909 เรื่อง โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปร [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4908 เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรกา [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4883 เรื่อง การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชกา [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
สถ.อ.ไพศาลี ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4882 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่ง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชุดลูกลอยพร้อมก้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ช่องแค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.สร้อยละคร ประการรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ ลด ละ เลิก ขยะ [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 370  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2560)    อ่าน 624  ตอบ 2  
 
 
  

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560