กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
 
 
 


     
 
นว 0023.5/14159 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.1/ว14106 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13989 การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13952 การกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13969 รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการตามโครง [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14001 แบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/456 ขอความร่วมมือรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล e-Statement [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/455 แจ้งแนวทางในการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ผ่านสิทธิ [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/14059 การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/14056 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่า [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/459 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14089 การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13875 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ปี 2561  [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว13850 หารือการบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา  [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/ว410 การตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ เรื่อง กำ [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/452 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม  [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13762 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2561 ]   
นว 0023.3/ว12426 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2561 ]   
นว 0023.3/ว13834 การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน  [ 13 มิ.ย. 2561 ]   
นว 0023.3/ว13817 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 [ 13 มิ.ย. 2561 ]   
 
 
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1756  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กิจกรรมที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว1786  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.1/ว1766  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี กศ. มท 0816.4/ว1776  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1718  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1783  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1782  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย กค. มท 0803.3/ว1784  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1747  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1745  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย สน.คท. มท 0808.2/ว1746  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ภายใต้หัวข้อ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ) Miracle of the First 1,000 Days : Maternal & Child Nutrition, Growth and Development ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1765  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) สล. มท 0801.2/ว1728  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.หนองนมวัว ความรู้เรื่องโรคจิตเภท [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนมวัว อันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนมวัว [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนมวัว การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.พนมเศษ ประกาศผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย หมู่ที่ 6 ไ [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาชายธง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5, 8 และ 9 โดยวิธีเฉพาะ [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการและป้ายรณรงค์ป้องกั [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้ป้องก [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) จำนวน 4 รายการ [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ตะคร้อ เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงปลาทู โรคพิษสุนัขบ้า [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.เขาดิน ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินคลองสาธารณะประโยชน์ ม.9 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.บึงปลาทู การป้องกันและกำจัดยุงลาย [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านแดน [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0  
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 257  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2560)    อ่าน 527  ตอบ 2  
 
 
  

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560