กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
 
 
 


     
 
นว 0023.3/21866 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ EF [ 21 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/21674 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/705 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.เกยไชย สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกคร [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.2/ว21663 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21598 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21597 การกำหนดมาตรฐานอาคารของโรงเรียนเอกชน [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21738 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น SIS ระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น CCI [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21736 ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 [ 20 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21585 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด [ 19 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21606 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน [ 19 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว21563 หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 19 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว21561 หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ [ 19 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/21607 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 19 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/21608 กรมบัญชีกลางได้กำหนดรายการพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า e-catalog เพิ่มเติม [ 19 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21639 การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน [ 19 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21638 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว21645 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.2/ว21652 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 6 - รุ่นที่8 [ 19 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/21648 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนา [ 19 ก.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/21298 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมา [ 18 ก.ย. 2561 ]   
 
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สตง. อปท. ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว 2984  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2978  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 64 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 21 ก.ย. 2561 ]
ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนแล้ว และสามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2969 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน กพส. มท 0810.6/ว2966  [ 20 ก.ย. 2561 ]
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) กพส. มท 0810.4/ว2950 [มาตรฐานงานฯ]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2952  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2963 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/13021-13096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2951 [เอกสารแนบ]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2944  [ 19 ก.ย. 2561 ]
ผลการคัดเลือกการประกวดวาดภาพตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 กศ.  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กค. มท 0803.3/ว2943  [ 19 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2936  [ 18 ก.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2908  [ 18 ก.ย. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST สน.คท. มท 0808.2/ว2904  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สน.คท. มท 0808.2/12961 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ สน.คท. มท 0808.2/13129-13182 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/12962-13020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
อบต.สระแก้ว Timeline สิทธิที่ได้ตามวัยตามกฎหมาย [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดยาว ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคืการบริหารส่ว [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารที่ทำการองค์การ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประกาศ ตารางปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้า [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครตัวแทน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พันลาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ของรถจักรยานยน [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ไผ่สิงห์ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในตำบลไผ่สิงห [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระเจา ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประชาสัมพันธ์จัดทำสื่อการเรียนรู้หลากหลายสไตล์อาเซียน (Series ASEAN e-Magazine) [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพร้อมติดตั้งระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเต [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่างิ้ว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกล (รถแบ๊คโฮ ซ่อมแซมถนนเลียบคลองใต้ปร [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 55  ตอบ 0  
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 311  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2560)    อ่าน 565  ตอบ 2  
 
 
  

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560