กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
 
 
 


     
 
นว 0023.2/ว3940 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3995 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการธนานุบาลประจำเขต [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3992 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว4023 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว4025 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว4027 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและข่าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว4031 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ 193 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ 194 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ 195 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว4040 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3857 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3856 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3881 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3889 ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3850 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3924 การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว3855 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 30 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว191 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3942 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ท่าไม้ -รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)- [ 23 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาดิน โครงการ “ก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาดิน โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดเขาดินเหนือ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านมัทรี ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายข้อพิพ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.เขาดิน 7 ก.พ.2562 คณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตรวจเยี่ยม [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยใหญ่ รายงานรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขญัวปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบใ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ย่านมัทรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหั [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ลาดทิพรส โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอบภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.พระเจ้าลูกเธอ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การเจาะเเละใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.อ.บรรพตพิสัย เร่งการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย โครงการฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพทย์สิน(แผนที่แม [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็ก [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
สถ.อ.บรรพตพิสัย แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการส่งเ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
แจ้งประสานจำหน่ายผู้สูงอายุ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 422  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองตางู อ.บรรพพิสัย จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2560)    อ่าน 662  ตอบ 2  
 
 
  

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

 

วัดหนองตางู (หลวงปู่พิมพา)


 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองตางู พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 24 มี.ค. 2560