กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ
Contact
 
   
   
 
 
 
     

 
นว 0023.3/ว18917 การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ส.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/ว18915 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2524 งวดที่ 7/2  [ 16 ส.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.5/ว18916 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 16 ส.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/18716 แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวันด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชน  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.3/ ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
นว 0023.1/ว18721 ขอความอนุเคราะห์ Uniform Resource Locator URL ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 15 ส.ค. 2561 ]    
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1170